Privacy

Bescherming van de privacy – Privacyverklaring
(laatst bijgewerkt op 03.08.2018)

1. Inleiding
Deze privacyverklaring wil u duidelijk maken welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen.
Tuincentrum Steenberghen (verder genoemd ‘Steenberghen’) respecteert immers uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving, waaronder ondermeer de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Tijdens uw contacten met Steenberghen worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt.
Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.
Alle info over welke persoonsgegevens Steenberghen verwerkt en hoe Steenberghen hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

2. Toepassingsgebied
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Steenberghen verzamelt en verwerkt.
Door gebruik te maken van de website, webshop en andere producten en diensten van Steenberghen, gaat u akkoord met de wijze waarop uw persoonsgegevens door hem verzameld en verwerkt worden.
Steenberghen behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op deze website terugvinden. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

3. Persoonsgegevens in het bezit van Steenberghen
Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Steenberghen verzameld en verwerkt worden:
• Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer.
• Beperkte financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder.
• Inloggegevens gekoppeld aan een online account: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, verbindingsmomenten.
• Uw aankoopgeschiedenis. Hierdoor is het mogelijk ons retour- en garantiebeleid toe te passen.
• Bepaalde technische gegevens: zoals ip adres, bezochte pagina’s en zoekopdrachten (zie ons cookiebeleid)
• Informatie betreffende uw navigatiegedrag (zoals items die u wenst te bewaren in uw winkelmandje)
• Andere gegevens en inhoud die door u zelf aangeleverd worden via e-mail, de website, webshop, in de winkel zoals bijvoorbeeld indien u ons contacteert met bepaalde vragen, het contactformulier op de website, foto’s van uw tuin, uw CV of enz.
• Andere gegevens waar u Steenberghen toegang toe verleend heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).
• Gegevens aangeleverd door derden, zoals bijvoorbeeld uw adresverificatie;

Op de Steenberghen website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden niet beheerd door Steenberghen en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Steenberghen raadt u nadrukkelijk aan deze goed te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor websites van derden. Wij kunnen immers niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Steenberghen of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Steenberghen (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

4. Verwerking van de persoonsgegevens door Steenberghen
De wettelijke grondslagen op basis waarvan hij over kan gaan tot het verwerken van uw gegevens zijn:
• 1. Een overeenkomst die u heeft afgesloten met Steenberghen (vb een aankoop is een overeenkomst)
• 2. Een gerechtvaardigd belang van Steenberghen na grondige en doordachte afweging of de fundamentele rechten en vrijheden van u als klant niet zwaarder doorwegen (vb het verzenden van de zadengids)
• 3. Wettelijke verplichtingen (vb het bijhouden van facturen)
• 4. Uw toestemming (vb het versturen van nieuwsbrieven)

Concreet worden uw persoonsgegevens worden door Steenberghen voor volgende doeleinden verwerkt:
• De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u ( een bestelling of aankoop in de winkel of online), het verwerken van de betalingen (al dan niet via derden) alsook het verzenden van uw aankoop
• Het doelgericht versturen van de zadengids
• Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden

5. Delen van de persoonsgegevens door Steenberghen
Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met leveranciers of andere aangestelden van Steenberghen.
We moeten bepaalde van uw persoonsgegevens delen met pakjesdiensten, bijvoorbeeld wanneer u online een product bestelt, en met financiële instellingen om uw betalingsgegevens te controleren, op basis van de uitvoering van een contract.
Met deze leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.
Onze leveranciers of andere aangestelden kunnen en mogen uw persoonsgegevens nooit gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen tenzij u hiervoor afzonderlijk toestemming verleent.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze steeds vragen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze privacy verklaring en/of indien dit wettelijk is vereist. Steenberghen zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

6. Uw rechten
U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Steenberghen van u verwerkt.
In bepaalde omstandigheden en op voorwaarde dat u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, heeft u het recht op
• het wissen van uw persoonsgegevens,
• de beperking van de werking van uw persoonsgegevens
• de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.
We wensen u er wel op te wijzen dat het intrekken of beperken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw gegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer gebruik kan maken van bepaalde diensten of producten door ons aangeboden.

Zo hebt u bijvoorbeeld het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het toezenden van de zadengids.

Hiertoe kan u contact opnemen met Steenberghen via de contactinformatie zoals vermeld in punt 8 van deze privacy verklaring.

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop we uw verzoek hebben behandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens :

Autorité de protection des données – Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue de la Presse 35 / Drukpersstraat 35
1000 Bruxelles / 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be/

7. Veiligheidsbeleid van Steenberghen
7.1. Beveiliging van de gegevens
Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Steenberghen alle redelijke maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.
Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Het gebruik van onze website impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het internet zoals de risico’s die inherent zijn aan alle verbindingen en overdrachten op het internet en de risico’s van mogelijke virussen die op het internet kunnen circuleren.

7.2. Bewaring van gegevens
Steenberghen zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de eigen contractuele en wettelijke verplichtingen.
In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens van u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, of een verplichte overdracht van gegevens in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

8. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)
Steenberghen verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd. Deze toestemming moet gegeven worden om de website, webshop, … van Steenberghen te gebruiken en om daarna de gegevens te verwerken zonder inbreuk te maken op de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige.
Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Steenberghen na kennisname hiervan, deze zo snel mogelijk wissen uit haar bestanden.

9. Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
Tuincentrum Steenberghen, Leuvensesteenweg 323, 3390 Sint-Joris-Winge
info@steenberghen.be
016 633 488
BE0636365629