Disclaimer

1.Definities
Deze website is eigendom van Steenberghen Paul, Leuvensesteenweg 323, 3390 Tielt-Winge, met ondernemingsnummer BE 0636365629.

2.Gebruik van de website
De toegang tot de informatie op de website is gratis. De consultatie of het gebruik van de website houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden. Indien de bezoeker verdergaat met het raadplegen van de website, betekent dit dat hij uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard en deze strikt zal naleven.

3.Informatie op de website
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker/bezoeker worden beschouwd.
Steenberghen Paul beheert de website en past ze voortdurend aan teneinde aan bezoekers de meest recente informatie te verschaffen. De betrachting is de bezoekers zo goed mogelijk te informeren. Indien onjuiste informatie op de website zou worden gepubliceerd, zal hij alles in het werk stellen om dit te verbeteren zodra de vergissing wordt ontdekt.
Steenberghen Paul kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de consultatie of het gebruik van de inhoud of de publicaties op deze website.
De inhoud van de website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

4.Links van / naar andere websites
De website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht. Steenberghen Paul controleert de inhoud van andere websites niet. Hij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het privacybeleid van een website waarnaar een hyperlink op de website verwijst.
De creatie van hyperlinks naar de website dient voorafgaandelijk aan Steenberghen Paul te worden meegedeeld. Dit sluit niet uit dat informatie of nieuwsberichten via sociale media mogen gedeeld worden.

5.Intellectuele eigendom
De website bevat informatie, teksten, beelden, merken, logo’s, software en domeinnamen die eigendom zijn van Steenberghen Paul.
Het is niet toegestaan om deze elementen voor te stellen als eigen werk en/of ze gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, openbaar te maken,  te verspreiden, te wijzigen, te verkopen of over te dragen aan derden, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

6.Veiligheid van de website
Teneinde de veiligheid van de website te waarborgen, zullen wij alle noodzakelijke maatregelen treffen. In geval van een aanval op de website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de website, zullen wij alle wettelijke middelen gebruiken die ons ter beschikking staan om de integriteit van de website te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten.

7.Aansprakelijkheid
Door de website te bezoeken, doet de bezoeker afstand van elke klacht tegen of ieder verhaal op Steenberghen Paul betreffende het gebruik van gegevens en informatie die op de website ter beschikking worden gesteld.
De bezoeker aanvaardt alle risico’s verbonden aan het gebruik van de website op zich te nemen. Zo draagt hij zelf het risico op schade aan zijn computer, software of gegevens wanneer deze schade te wijten is aan een virus dat door de website zou zijn doorgegeven of geactiveerd. Steenberghen Paul kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Steenberghen Paul wijst tevens alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens op de website.

8.Privacy en verwerking van Persoonsgegevens
Meer informatie omtrent de bescherming van privacy en de verwerking van persoonsgegevens vindt u bij

9.Aanpassen van deze Disclaimer
Steenberghen Paul heeft het recht deze Disclaimer op elk gewenst moment aan te passen. Elke wijziging aan de Disclaimer zal op deze website kenbaar worden gemaakt en te raadplegen zijn.
U vindt de link naar deze Disclaimer en naar de Privacyverklaring onderaan op elke pagina van de website.

10.Toepasselijk recht en geschillenregeling
Vermits de bezoeker door zijn bezoek aan de website deze disclaimer en de daarin opgenomen voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, stemt hij ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de website of elk gegeven dat hierin vermeld staat, onderworpen is aan het Belgische recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van Leuven bevoegd.

© Steenberghen Paul, 2024, alle rechten voorbehouden. Niets uit deze bijdrage mag in enige vorm of wijze, overgenomen, verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.